Smoothie, Hallonsmoothie, god frukost, nyttig frukost, pelagon